Sculpture /

Venice incidere. 2008

Venice incidere #19

Venice incidere #19
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

Venice incidere #21

Venice incidere #21
2008. Engraving on plastic
50×70 cm

Venice incidere #24

Venice incidere #24
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

Venice incidere #26

Venice incidere #26
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

Venice incidere #28

Venice incidere #28
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

Venice incidere #30

Venice incidere #30
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

Venice incidere #32

Venice incidere #32
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

Venice incidere #34

Venice incidere #34
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

Venice incidere #35

Venice incidere #35
2008. Engraving on plastic
70×50 cm

© 2022 vitaly pushnitsky