Paintings /

Sunshine. 1991–2000

Spring sunshine #4

Spring sunshine #4
2000. Oil on canvas
150×100 cm

Sunshine #3

Sunshine #3
2000. Oil on canvas
200×160 cm

Sunshine #2

Sunshine #2
2000. Oil on canvas
200×150 cm

Sineshine on the door

Sineshine on the door
1998. Oil on wood
190×90 cm

Winter sunshine

Winter sunshine
1998. Oil on canvas
150×100 cm

Sunshine #1

Sunshine #1
1991. Oil on canvas
200×150 cm

© 2022 vitaly pushnitsky