Graphics /

Birth date. 2007

Birth date #1

Birth date #1
2007. Paper, lithograph
40×30 cm

Birth date #2

Birth date #2
2007. Paper, lithograph
30×40 cm

Birth date #3

Birth date #3
2007. Paper, lithograph
30×40 cm

Birth date #4

Birth date #4
2007. Paper, lithograph
40×30 cm

Birth date #5

Birth date #5
2007. Paper, lithograph
40×30 cm

Birth date #6

Birth date #6
2007. Paper, lithograph
30×40 cm

Birth date #7

Birth date #7
2007. Paper, lithograph
40×30 cm

Birth date #8

Birth date #8
2007. Paper, lithograph
30×40 cm

Birth date #9

Birth date #9
2007. Paper, lithograph
40×30 cm

Birth date #10

Birth date #10
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

Birth date #11

Birth date #11
2007. Paper, lithograph
30×40 cm

Birth date #12

Birth date #12
2007. Paper, lithograph
30×40 cm

Birth date #13

Birth date #13
2007. Paper, lithograph
30×40 cm

Birth date #20

Birth date #20
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

Birth date #30

Birth date #30
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

Birth date #40

Birth date #40
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

Birth date #50

Birth date #50
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

Birth date #60

Birth date #60
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

Birth date #70

Birth date #70
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

Birth date #80

Birth date #80
2007. Paper, lithograph
50×70 cm

© 2022 vitaly pushnitsky